Hoverball – 14 pound ball men / 10 pound ball women